ลำดับ สถานศึกษา ประเภท อำเภอ จังหวัด จำนวนลงนาม แสดงข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เอกชน เมืองยะลา จังหวัดยะลา 31
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รัฐบาล เมือง ปัตตานี 2
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน รัฐบาล ปะเหลียน ตรัง 32
วิทยาลัยการอาชีพตรัง รัฐบาล เมือง ตรัง 1
วิทยาลัยเทคนิคสตูล รัฐบาล เมือง สตูล 26
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เอกชน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 34
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน รัฐบาล หลังสวน ชุมพร 8
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รัฐบาล เมือง สุราษฎร์ธานี 64
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รัฐบาล เมือง สุราษฎร์ธานี 46
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รัฐบาล เมือง สุราษฎร์ธานี 19
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รัฐบาล เมือง ภูเก็ต 18
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก รัฐบาล อ่าวลึก กระบี่ 10
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช รัฐบาล เมือง นครศรีธรรมราช 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รัฐบาล เมือง เพชรบุรี 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ เอกชน เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รัฐบาล สามพราน นครปฐม 26
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รัฐบาล เมือง สุพรรณบุรี 16
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รัฐบาล เมือง กาญจนบุรี 52
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี รัฐบาล โพธาราม ราชบุรี 12
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รัฐบาล บ้านโป่ง ราชบุรี 3
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน รัฐบาล ชนแดน เพชรบูรณ์ 23
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รัฐบาล เมือง เพชรบูรณ์ 31
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย รัฐบาล นครไทย พิษณุโลก 58
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รัฐบาล เมือง พิษณุโลก 16
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รัฐบาล แม่สอด ตาก 10
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร รัฐบาล เมือง กำแพงเพชร 34
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รัฐบาล เมือง กำแพงเพชร 44
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เอกชน เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รัฐบาล เมือง เชียงราย 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รัฐบาล เมือง เชียงราย 121
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รัฐบาล เมือง เชียงราย 64
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รัฐบาล เมือง พะเยา 45
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รัฐบาล เมือง อุตรดิตถ์ 30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รัฐบาล เมือง อุตรดิตถ์ 63
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เอกชน เถิน จังหวัดลำปาง 37
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ รัฐบาล แม่เมาะ ลำปาง 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เอกชน เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 9
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รัฐบาล เมือง เชียงใหม่ 2
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย รัฐบาล นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รัฐบาล บ้านแพง นครพนม 29
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง รัฐบาล ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 9
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รัฐบาล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เอกชน เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย รัฐบาล เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 31
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก เอกชน เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม รัฐบาล วาปีปทุม มหาสารคาม 16
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รัฐบาล เมือง มหาสารคาม 52
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ รัฐบาล เมือง บึงกาฬ 34
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย รัฐบาล เมือง หนองคาย 55
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รัฐบาล บ้านผือ อุดรธานี 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เอกชน เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รัฐบาล เมือง อุดรธานี 20
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐบาล เมือง อุดรธานี 5
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รัฐบาล เมือง ขอนแก่น 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รัฐบาล เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 44
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง รัฐบาล ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู รัฐบาล เมือง หนองบัวลำภู 21
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เอกชน เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 8
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รัฐบาล เมือง ยโสธร 39
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร รัฐบาล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รัฐบาล เมือง อุบลราชธานี 34
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รัฐบาล เมือง อุบลราชธานี 23
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ รัฐบาล ขุขันธ์ 18
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รัฐบาล เมือง ศรีสะเกษ 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ รัฐบาล เมือง สุรินทร์ 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รัฐบาล โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รัฐบาล เมือง บุรีรัมย์ 6
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง รัฐบาล ปากช่อง นครราชสีมา 43
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ รัฐบาล สี่คิ้ว นครราชสีมา 59
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รัฐบาล โชคชัย นครราชสีมา 15
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รัฐบาล เมือง นครราชสีมา 28
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รัฐบาล เมือง นครราชสีมา 32
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รัฐบาล เมือง นครราชสีมา 28
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว รัฐบาล อรัญประเทศ สระแก้ว 1
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รัฐบาล องครักษ์ นครนายก 15
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา รัฐบาล พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 2
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รัฐบาล สอยดาว จันทบุรี 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รัฐบาล เมือง ระยอง 77
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เอกชน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เอกชน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 22
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รัฐบาล เมือง สระบุรี 32
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รัฐบาล เมือง สระบุรี 64
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม รัฐบาล เนินขาม ชัยนาท 22
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 รัฐบาล ท่าช้าง สิงห์บุรี 11
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล รัฐบาล ชัยบาดาล ลพบุรี 17
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 รัฐบาล โคกสำโรง ลพบุรี 2
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รัฐบาล เมือง อ่างทอง 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รัฐบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา 28
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รัฐบาล อุทัย พระนครศรีอยุธยา 15
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ รัฐบาล พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 11
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รัฐบาล เมือง สมุทรปราการ 2
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รัฐบาล คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 54
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รัฐบาล วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 33
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รัฐบาล เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 41
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รัฐบาล ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 52
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รัฐบาล ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 54
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เอกชน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เอกชน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เอกชน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 21
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เอกชน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 16