แสดงสถานศึกษาลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน สถานศึกษา อุบัติเหตุ/ครั้ง อำเภอ จังหวัด สถานะ
นางณัฐฑิตา ศรีเทพ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 คลองท่อม กระบี่ register
นาตาชา บุญระนอม วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 คลองท่อม กระบี่ register
ประภาขวัญ ศรีภู่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 228 เมือง บุรีรัมย์ success
ฉลอง พยุงพันธ์ุ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 35 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร success
นางสาวกมลภัตร ชัยยะ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 66 เมือง ชัยนาท success
นายวิทยา มั่นเติม วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 เมือง ตาก success
อาภาภรณ์ เมฆวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 54 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร success
นางวิลาสินี อยู่ดี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 64 เมือง อุทัยธานี success
นางสาวขนิษฐา พงษ์บุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 30 เมือง สิงห์บุรี success
นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 3 เมือง สมุทรสงคราม success
นายวิบูลย์ เบ๊ะกี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธายา พระนครศรีอยุธยา success
นางศศิวรรณ ขวัญสง่า วิทยาลัยเทคนิคน่าน 98 เมืองน่าน น่าน success
นางสาวอุทัยวรรณ จำเริญสรรพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 40 เมือง ร้อยเอ็ด success
นางสาวภิญญดา ศรีใจเครือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 44 เมือง ลำปาง success
ประกายทิพย์ แท่นยั้ง วิทยาลัยเทคนิคตราด 33 เมือง ตราด success
หรรษา ลือเรือง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 42 เมือง พะเยา success
นางสาวพรประภา พรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 4 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ success
นางสาวธัญญาภัทร จิตต์กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 192 เมือง พิษณุโลก success
นายอนุสรณ์ เครือขำ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 4 ชะอำ เพชรบุรี success
นางสาวมณฑา ศรีสุนทร วิทยาลัยเทคนิคสตูล 7 เมือง สตูล success
นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 8 หนองคลอง กระบี่ success
จิราพร เสียงใส วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 3 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร success
นายหิรัญ อดิศักดิ์เดชา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 0 เมือง ระยอง success
นายพิสุทธิ์ ชื่นตา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 0 โคกสำโรง ลพบุรี success
พิมชนก เสถียรดี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 ศรีสำโรง สุโขทัย success
อุไร ชิ้นขุนทด วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 55 ด่านขุนทด นครราชสีมา success
นางศิริพร จันทศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 15 ช้างกลาง นครศรีธรรมราช success
นายศักดิ์รพี เรืองนารี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 24 หนองแค สระบุรี success
นางรจนา ศรีจักรคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 5 มัญจาคีรี ขอนแก่น success
นางสาวกันต์กมล แซ่กือ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 แม่สอด ตาก success
นางสาววิชญาพร บุญอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 14 แม่วงก์ นครสวรรค์ success
นางสาวจันทิมันตุ์ อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 24 เมือง นครพนม success
สุกัญญา กลมเกลี้ยง วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 เมือง ภูเก็ต success
นายวัตพงค์ บุญเทพ วิทยาลัยการอาชีพปัว 11 ปัว น่าน success
นางสาวนิภา ปิ่นทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 10 รัตนบุรี สุรินทร์ success
นางสาวเพลินพิศ ไชยจักร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 10 เมือง ชัยภูมิ success
นางสาวศิรินทร์ อ่อนอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 เมือง สุรินทร์ success
นายพงษ์พัฒน์ วรรณทอง วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 0 เมือง ศรีสะเกษ success
นางสุภาพ มณีสว่าง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 11 เมือง สงขลา success
นางสาวสาวณฐพร หอมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 52 เมือง นครปฐม success
นางลัดดา ทิพย์ศรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 71 เมือง สระบุรี success
นางสาวสุภาวดี สมจิตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 4 เมืองตรัง ตรัง success
พงศ์ศิริ ธรรมวุฒิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 17 เด่นชัย แพร่ success
พรทิพย์ รุ่งแพน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 22 เขาวง กาฬสินธุ์ success
นางสาววิลัยวรรณ พรหมรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี success
นางสาวเกวลิน สีปากดี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 21 เมือง ชัยภูมิ success
นางสาวกนกเนตร นรสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 30 โนนดินแดง บุรีรัมย์ success
นางศิริวรรณ เรืองแสน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 5 เมือง กาฬสินธุ์ success
น.ส.สริณี แส้หมูด วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 23 เมือง ภูเก็ต success
นายฐิติวัสส์ ศรีชัย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 7 เมือง ราชบุรี success
นางอมรรัตน์ คุ้มครอง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 72 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี success
ชมพูนุช อินทะนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 23 เมือง ศรีสะเกษ success
นายชยพล สิงห์ษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ success
นายอิทธิพัทธ์ เคลื่อนเมืองปัก วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 33 เมือง นครราชสีมา success
นายวันวิสข์ ค้าสบาย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 39 ชุมพวง นครราชสีมา success
นางสาวศกลวรรณ ปิ่นวิเศษ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 19 เมือง พิษณุโลก success
นางสาวณัฐธิดา เชตะวัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 36 เมือง บุรีรัมย์ success
นายสมเจตน์ โสนอ่อน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 25 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง success
นางสุธานี วงค์แสน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 20 เมือง ลำปาง success
จันทร์สุดา ติ๊บพิงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 24 เมือง ลำพูน success
วรวัฒน์ กุนาง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 16 บ้านโป่ง ราชบุรี success
น.ส.นิภาภรณ์ ธงยศ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 1 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี success
ดิเรก ญาณสุภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 เมือง ลพบุรี success
นางเพชรดา วินทะไชย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 45 เมือง ร้อยเอ็ด success
นางนพรัตน์ ทองแก้ว วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 11 พรรณานิคม สกลนคร success
นางสาวประกายแก้ว ตะใบ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 9 เมือง เพชรบูรณ์ success
นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 17 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ success
วิโรจน์ ไชยสมทิพย์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 12 เมือง น่าน success
สวรรค์ สมประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา success
นายโสภณ วงศ์เมือง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 เวียงสา น่าน success
นางสาววิชุดา นะราพูล วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 27 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี success
สิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 4 ท้ายเหมือง พังงา success
จุรีย์ ดารากัย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 57 เมือง ปัตตานี success
อารีย์ ยงยศยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคยะลา 57 เมือง ยะลา success
ณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 53 เมือง ชลบุรี success
พราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 30 เมือง สุพรรณบุรี success
ปาริชาติ ชุมสงค์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 107 เมือง ยโสธร success
นางทิพวัลย์ สุปะติ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 247 เมือง สุรินทร์ success
นางสาวนฤมล โสวัตร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 8 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี success
นางสุดใจ สงสม วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 17 ป่าพะยอม พัทลุง success
นายบัญชา อมรสิน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 31 เมือง อำนาจเจริญ success
ณีรนุช พุ่มเกตุ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 23 เมือง พิษณุโลก success
ปวีณา ฝ่ายพุฒ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 35 เมือง ขอนแก่น success
นางสาววราภรณ์ สมงาม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 9 เมือง ลพบุรี success
เปรมหทัย เขื่อนวัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 9 พะเยา พะเยา success
สุลักษณ์ อัมพะลพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 32 พระนครศรีอยุธายา พระนครศรีอยุธยา success
นายเจษฎา ลาภเกิด วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 7 กุมภวาปี อุดรธานี success
นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 6 โพธาราม ราชบุรี success
นางสาวพัชราวดี กาวิชัย วิทยาลัยการอาชีพสอง 28 สอง แพร่ success
นิรมล อยู่ดี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 105 เมือง ลพบุรี success
วรารัตน์ ทิมหงิม วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 3 พุทธมณฑล นครปฐม success
นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 3 เมือง ปราจีนบุรี success
นางอุไรวรรณ พลกลาง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 70 เมือง กาฬสินธุ์ success
นางสาวทัศนีย์ ทองนาค วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 22 เมือง ประจวบคีรีขันธ์ success
นายเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 8 สันป่าตอง เชียงใหม่ success
สุกัญญา คงคามี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 เมือง มุกดาหาร success
ผานิตย์ จุไร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 137 เมือง ปราจีนบุรี success
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 24 เมือง เชียงราย success
นายธนเสฏฐ์ พึ่งกิจทวีโชติ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 เมือง อุดรธานี success
นางพงศ์สุภา กุบแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 239 เมือง นครราชสีมา success
นางสาววนิดา เกษตรเจริญยิ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 4 เมือง นครปฐม success
นายมณู ปล้องอ่อน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 5 สทิงพระ สงขลา success
นางสาวบุษญา ท้าวคาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 40 เมือง พิษณุโลก success
นางสาวอรุณี สุนทรมณี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 เมือง ระยอง success
จินตนา จิตรอักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 34 เมือง ชุมพร success
ชลดา แสงคล้อย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 4 ดุสิต กรุงเทพมหานคร success
สุรีย์ โรบินสัน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 6 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร success
นางนวรัตน์ สมจริง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 172 เมือง ศรีสะเกษ success
นางสาวดวงหทัย ชูเนียม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 11 ควนขนุน พัทลุง success
นางสมนึก รัตนวิมล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 14 เมือง พัทลุง success
ธนากร อินตา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 2 แจ้ห่ม ลำปาง success
นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 39 เมือง นครสวรรค์ success
นางสาวอุบลวดี โล่สุวรรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 73 เมือง ฉะเชิงเทรา success
ณัฐวรา คีรีเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 65 เมือง ภูเก็ต success
นางสาวกฤติยาภรณ์ กำปนาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 30 เมือง แพร่ success
นางสาวปิ่นประภา ประทุมทอง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 41 น้ำพอง ขอนแก่น success
นางสาวเยาวรัตน์ ทองผา วิทยาลัยการอาชีพนาแก 4 นาแก นครพนม success
วรัญญา ธรรมาภิรมย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 28 เมือง สงขลา success
นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 15 นครไทย พิษณุโลก success
นางสาวรุ่งอรุณ แซ่ฮ้อ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 17 พนัสนิคม ชลบุรี success
นางสาวประภาเพ็ญ ดิศแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 172 เมือง อุบลราชธานี success
นางสาวเกษมณี แสนคำ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0 เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย success
นางสาวรัชนู หมูเครือ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 28 ดอกคำใต้ พะเยา success
อัมพิดาพรรณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 48 เดชอุดม อุบลราชธานี success
นางโชติกา ไพรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 ห้วยยอด ตรัง success
นิภาวรรณ สอนใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 9 เมือง กาญจนบุรี success
นางสาวชไมพร แก้วใจดี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 14 เมือง ชุมพร success
จริยา โลพิศ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 ท่าแซะ ชุมพร success
นางรัชนีกุล วงศ์ษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง 15 ฝาง เชียงใหม่ success
นางสาวน้อย จันทร์พูล วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 74 กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ success
วลัยพร จุฑาทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 192 ท่าม่วง กาญจนบุรี success
พิชัย เพียซ้าย วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 เมือง เลย success
นางสาวประไพ นิลวานิช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 37 พระพรหม นครศรีธรรมราช success
สุนทรี กล้าแข็ง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 72 เมือง ปทุมธานี success
นางสาวสมาพร ไชยเฉลิม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 112 เมือง นครราชสีมา success
นายฉัตรชวาล แม้นจิตร วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 ศรีขรภูมิ สุรินทร์ success
นางกชพร พลูทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 0 วังเจ้า ตาก success
อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 10 เมือง อุทัยธานี success
ศุจินันท์ วรรณเรืองศรี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 28 ชนบท ขอนแก่น success
นายบรรพต โคตรชาลี วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 20 เมือง ชัยภูมิ success
นางปัทมา ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 67 เมือง นครสวรรค์ success
นางสาว อรุณี ถิ่นจันดา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 24 บางละมุง ชลบุรี success
ฉัตรชนก มั่นการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 9 ตะกั่วทุ่ง พังงา success
นางสาวณัฐฐาพร รัตนพงศ์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 43 เมือง จันทบุรี success
นายสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 0 พระนคร กรุงเทพมหานคร success
นางสาวกัญชลี สีลำใย วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 23 ปักธงชัย นครราชสีมา success
นางจุฑารัตน์ สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 9 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช success
นายโกศล สุขเกษม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 5 บ้านลาด เพชรบุรี success
สุนิสา พวงนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 5 สามง่าม พิจิตร success
นางสาวเพียงดาว สารณาคมน์กุล วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 2 ตะกั่วป่า พังงา success
นางสาวชาลิสา นาคนิยม วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 39 บา้นโพธิ์ ฉะเชิงเทรา success
นางสาวบุหงา พึ่งธรรม วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 5 ชัยบาดาล ลพบุรี success
นางสาวศิริธร บรรเทา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 พนมไพร ร้อยเอ็ด success
นางศุภนาถ ท้วมศรี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 133 เมือง พัทลุง success
ลำพึง วุฒิอำพล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 88 เมือง ราชบุรี success
นางสาวรัตนากร มีแก้ว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 เมือง กระบี่ success
นางสุพรรษา สีมาพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 20 เมือง สิงห์บุรี success
นางสาวปนัดดา อาจดวงดี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 22 กระนวน ขอนแก่น success
นางสาวณัฐณิชา รูบามา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 3 ควนกาหลง สตูล success
พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 98 สัตหีบ ชลบุรี success
ศศิพิมล พวงลำใย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 เวียงป่าเป้า เชียงราย success
นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 29 สูงเม่น แพร่ success
นางสาววรีรัตน์ เหล่าพวงศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 10 พระนคร กรุงเทพมหานคร success
สาวิตรี นวลเอียด วิทยาลัยเทคนิคพังงา 34 เมือง พังงา success
นายลิขิต สีมลี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 8 เมือง หนองคาย success
สุมาลี ขาวแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 30 เมือง ปัตตานี success
นางสาวประนอม สีสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 40 เมือง หนองบัวลำภู success
นางสาวณฐอร อินทะนี วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 4 เมือง เชียงใหม่ success
นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ชรสุข วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 25 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร success
นางสาวจุฑามาศ พินทา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 14 โชคชัย นครราชสีมา success
นายวิรัตน์ หันทยุง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 16 วัฒนานคร สระแก้ว success
นางวัชรี ปักษิณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 โพธิ์ทอง อ่างทอง success
นางสาวหนึ่งฤทัย ขอแช่มกลาง วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 9 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร success
สุธาทิพย์ บู่สามสาย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 43 นครชัยศรี นครปฐม success
นางศศินา บัวสุข วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 10 เมือง นครศรีธรรมราช success
นางวรนุช. ยมวัน วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 4 เมือง สุโขทัย success
ภัสวัช จันทรเดิม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 9 เมือง ตรัง success
นางสาวบุปผา โฉมศรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 31 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร success
เจะรอกีเย๊าะ แวยูโซะ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 2 เมือง ปัตตานี success
นายกิตติพัฒน์ รุ่งเรือง วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 11 เมือง ชลบุรี success
บุญญาพร รุ่งนาคินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 8 เมือง อุดรธานี success
นางสาวนงรักษ์ กรุ่นน้อย วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 12 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ success
นางสาวรวิษฎา ภิญโญ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 18 หลังสวน ชุมพร success
ธนา มหาการะเกตุ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 10 ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร success
นายพีรพงษ์ กระหนาย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 31 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ success
นายอานนท์ อ่ำเจริญ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 5 องครักษ์ นครนายก success
เสาวณี ขันติโล วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 21 วาปีปทุม มหาสารคาม success
จีรนันท์ เอียดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 29 ปากพนัง นครศรีธรรมราช success
กนกวรรณ ผลส่ง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 0 เมือง นราธิวาส success
นางสุภาวดี อุ่นแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 4 ดอนตาล มุกดาหาร success
นางสาวเนตรนภา โพธินาม วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 20 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด success
ธัญวรัตม์ จัดของ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 74 เมือง แพร่ success
นายอมเทพ ศุภศิริภิญโญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 11 เชียงคำ พะเยา success
นางสาวนงนุช พิสูตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 7 บ้านโป่ง ราชบุรี success
นายสุธินันท์ กลั่นขาว วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 14 บ้านค่าย ระยอง success
นายบัญชา บุญมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 10 สี่คิ้ว นครราชสีมา success
นางธนพร แสงนูญ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 12 เมือง แม่ฮ่องสอน success
นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 23 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ success
นางสาวปวริศา รากแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 เมือง สมุทรปราการ success
นางสาวนูรอิสกันดาร์ เส็นเส็ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 6 รัตภูมิ สงขลา success
สุนิสา ศรีเมือง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 77 นางรอง บุรีรัมย์ success
นฤมล เยาว์ดำ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 กังตัน ตรัง success
นายวิทยา วังแวว วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 1 ป่าซาง ลำพูน success
นายวณัฐ สิริจามร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 0 บางบ่อ สมุทรปราการ success
นางสาวยุวดี มุธุวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 6 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น success
นายเลิศชาย อรุณจักร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 6 เมือง พิจิตร success
พิธาน ด้วงกลัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 7 สัตหีบ ชลบุรี success
นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 0 สาทร กรุงเทพมหานคร success
นางบุญลาภ อาษามั่น วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 8 เมือง นครนายก success
นายโกวิทย์ ส่องสี วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 0 บางรัก กรุงเทพมหานคร success
นางสาวปรัศนียาภรณ์ ธิยา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 เมือง ระยอง success
นางสาวอารีรัตน์ ขันธ์เขต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 25 เมือง หนองคาย success
ขวัญดาว ศิริแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 14 อุทัย พระนครศรีอยุธยา success
นายธีระพงศ์ แก้วทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 25 เมือง นครศรีธรรมราช success
นางสาวกมลมาลย์ สุระภินันท์ วิทยาลัยการอาชีพละงู 3 ละงู สตูล success
พรพรรณ ชินวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 0 มวกเหล็ก สระบุรี success
นายพัฒนพล เผ่าสำราญ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 2 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ success
ไชยวรรณ งันเกาะ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 30 คูเมือง บุรีรัมย์ success
นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 36 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร success
นางพิชาภัค ปรีชา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 93 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช success
นางสาวนะโม ศิริมงคลลาวัลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 14 เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร success
นายนพดล เดชรังสฤษดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 12 พัมนานิคม ลพบุรี success
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 เมือง ศรีสะเกษ success
นางสาวเขมจิรา วงษ์แสงจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 31 เมือง อ่างทอง success
นางอำพร นาคใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง 31 เมือง ตรัง success
นางภควดี ขอสูงเนิน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 12 บ้านไผ่ ขอนแก่น success
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 233 เมือง สุราษฎร์ธานี success
นางธันย์ภัคนันท์ ทองสีขาว วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 12 ปะเหลียน ตรัง success
นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 สี่คิ้ว นครราชสีมา success
จิรพร แก้วใส วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 14 เมือง นครนายก success
นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 18 เมือง สุโขทัย success
นางจิรภา คงแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 2 เมือง พัทลุง success
พรทนา มงคลกาวิล วิทยาลัยการอาชีพเถิน 15 เถิน ลำปาง success
นางสาวนิภาพร รจนา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 1 นายายอาม จันทบุรี success
นายชาญฤทธิ์ ภูสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 ธัญบุรี ปทุมธานี success
นางสาวอุบล เจิงชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 0 สว่างแดนดิน สกลนคร success
นางสาวศิราภรณ์ ตั้งจิระศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 26 ท่าช้าง สิงห์บุรี success
นรินทร์ทรา ประสานวงษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 เมือง เชียงราย success
นายไกรวิทย์ โตสงคราม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 12 บางปะกง ฉะเชิงเทรา success
นางมนภร โพธิ์ธนาภา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 17 พระพุทธบาท สระบุรี success
นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 3 ทุ่งตะโก ชุมพร success
บังอรสุวรรณี อริยะโส วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 หาดใหญ่ สงขลา success
นางสาวกานติภา ขวัญคุม วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 8 สุไหงโก-ลก นราธิวาส success
นายกนกเพชร มากแตง วิทยาลัยพณิชยการบางนา 3 บางนา กรุงเทพมหานคร success
นางสาวอังสุมาลิน สุภาศรี วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0 หัวตะพาน อำนาจเจริญ success
นายนนทภัทร ศุภลักษณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 พนม สุราษฎร์ธานี success
นส.ณัฐธัญญา ประสงค์ดี วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 เมือง ระยอง success
นางสาวสิริกร นาพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 44 เมือง พิจิตร success
นางสาวจินตหลา ลาสอาด วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 54 วังน้ำเย็น สระแก้ว success
น.ส.ภัศราภรณ์ ด่านธิติ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 เมือง ร้อยเอ็ด success
นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ำ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 14 มหาราช พระนครศรีอยุธยา success
รัตนา สอนอ่อน วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 26 เมือง อุตรดิตถ์ success
เจติยา ภพภูดินันท์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 15 สอยดาว จันทบุรี success
นางสาวกมลรัตน์ เพตะกร วิทยาลัยเทคนิคน่าน 98 เมืองน่าน น่าน success
จิราพร แสงนาค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 9 เมือง สิงห์บุรี success
นางสาวสวินี อินเพชร วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 0 ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู success
นางสาวกรรธิมา มังคละ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0 โพธิ์ทอง อ่างทอง success
นายสาโรช โกษารักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 3 อรัญประเทศ สระแก้ว success
รชต ชูก้อนทอง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 24 หนองแค สระบุรี success
สำนักวามร่วมมือ สำนักความร่วมมือ 0 6 success
นายโกศล เลิศล้ำ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 12 บ้านไผ่ ขอนแก่น success