การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ

แสดงข้อมูล ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 แห่ง - - - -
รวม 1 แห่ง 0 0 0 0
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
2 บริษัทศรีกรุงไล้ท์ติ้งจำกัด 2 1 1 -
3 บริษัท ซีเอส ออโตพาร์ท จำกัด - 2 - -
4 บริษัทวิเชียรไดนามิคส์ - 5 - -
5 บริษัทกนกรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด - - 10 -
5 บริษัทอัลลอยอินดัสทรีจำกัด - 3 5 -
6 บริษัท กระบี่เอ็นจิเนียริ่ง - 4 - -
7 หจก.แก่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง - 8 - -
8 บริษัทไดนามิคสปริง - 2 3 -
9 บริษัทคาเนมิซึไทยแลนด์จำกัด - 5 - -
10 บริษัทโคลท์พลัส(ประเทศไทย)จำกัด - - 5 -
58 บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด 2 5 3 -
12 บริษัทแอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด - 3 5 -
13 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด - 2 1 -
14 โปรเฟนเดอร์ - - - -
15 บริษัท เฟลกออน เทคโนโลยี จำกัด - 3 5 -
16 ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัด - - - -
17 บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด - 7 - -
18 บริษัท เอ็ม ซี 39 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 3 - -
19 บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด - 2 - -
20 บริษัท ดี ซี แอล โมลด์ แอนด์ ออโต้ พาร์ทส์ จำกัด - 2 - -
21 บริษัท ไทยไทโย จำกัด - 7 - -
22 บริษัท เอส ซี ซี เอ็น ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 6 - -
23 บริษัท ยูเนียน โซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด - 3 - -
24 บริษัท v-f lighting จำกัด - 6 1 -
25 บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด - 2 - -
26 บริษัท ซี ซี ออโต้พาร์ท จำกัด 2 - - -
27 บริษัท เรดิคอน จำกัด 2 - 2 -
29 บริษัท เอส อาร์ พาร์ท แอนด์ ได จำกัด 4 4 - -
30 บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่นเทคโนโลยีทูลแอนด์ดาย จำกัด - 3 - -
31 บริษัทดีไซด์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนเซอร์วิสจำกัด - 2 - -
32 บริษัทซีพีเคพรีซิชั่นจำกัด - 2 - -
33 บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมล จำกัด - 5 1 -
34 บริษัท ยูเนียน นิฟโก้ จำกัด - 12 - -
35 บริษัท เอส แอล พลาสติก จำกัด - 5 1 -
36 บริษัท เอ็น เค แมคคาทรอนิกส์ จำกัด - - 10 -
37 บริษัท โกลบอน ไทยซอล จำกัด - 5 - -
38 บริษัท พนมไพร พรีซิชั่น จำกัด 5 - - -
39 บริษัท พาโต้พาร์ท เมนูเฟคเชอริ่ง จำกัด 5 5 - -
40 บริษัท ไอ อี พรีซิชั่น จำกัด - - - -
41 บริษัท เฟด เดอ รัล อิเลคตริค จำกัด - - - -
42 บริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัด - - - -
43 บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด - - - -
44 บริษัท โปร เฟน เดอร์ จำกัด - - - -
45 บริษัท สยามทูลส์ แมคคานิค จำกัด - - - -
46 บริษัท พี แอนด์ โอ โปรดักส์ - - - -
47 บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด - - - -
48 บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่นเทคโนโลยี จำกัด - 3 - -
49 บ, ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด - 6 - -
50 บ.บร่าโว แมนชีน ซัพพลาย จำกัด - 4 3 -
51 บ. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด - 19 - -
52 บ. C.K.R. เพอร์ซิชั้น ทู อินดัสทรีย์ จำกัด - - 10 -
53 บ. สยามอินเตอร์โมลด์ จำกัด - - 6 -
54 บ. C.S.K. โมลดิ้ง จำกัด - - 2 -
55 บ. P.S.V. โมลด์ จำกัด - - 3 -
56 บ. สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - - 4 -
57 บ. C.N.C เทค จำกัด - - 8 -
64 บ.ไทยนิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด 3 3 - -
60 บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทคโมลด์ จำกัด 2 4 1 -
61 บริษัท ซีเอชโมลด์ จำกัด 2 2 1 -
63 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด - 2 1 -
59 บริษัท โยสุ ออโตพาร์ท จำกัด 4 2 2 -
62 บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด 2 2 1 -
63 บริษัท พีแอลเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2 2 2 -
64 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 2 1 -
65 บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - 4 2 -
66 บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด - 2 1 -
67 บริษัท เหล่าวัฒนา คอนโซล กรุ๊ป จำกัด 3 2 2 -
68 บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น เทคโนโลยี ทูล แอนด์ ดาย จำกัด 4 2 2 -
69 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 4 4 - -
รวม 69 แห่ง 48 189 105 0
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 สถานประกอบการกลุ่มภาคเหนือ 44 73 - -
2 สถานประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 43 49 - -
3 สถานประกอบการกลุ่มภาคกลาง 51 130 - -
4 สถานประกอบการกลุ่มภาคตะวันออก 14 30 - -
5 สถานประกอบการกลุ่มภาคใต้ 152 170 - -
รวม 5 แห่ง 304 452 0 0
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 สถานประกอบการในกลุ่มสมาพันธ์โลจิสติกส์ใหม่จำนวน 122 แห่ง 132 2845 2827 37
1 - 61 119 100 519
1 - 9 358 201 18
1 - - 2 11 -
รวม 4 แห่ง 202 3324 3139 574
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 โรงแรมเวลล์ กรุงเทพ 2 - - -
2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2 - - -
3 บริษัท สีฟ้าลุมพินี จำกัด 5 18 - -
4 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ 2 - - -
5 โรงแรม ซินนาม่อนเรสซิเดนซ์ (บริษัท ประสิทธิ์ แมนชั่น จำกัด) 9 - - -
6 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 1 - - -
7 โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว 3 - - -
8 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 3 - - -
9 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 7 - - -
10 โรงแรมทรี ซีซั่น เพลส 2 - - -
11 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 1 - - -
12 โรงแรมเมย์แฟร์ กรุงเทพฯ - แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ 6 - - -
13 โรงแรม โฮเทลไอคอน 1 - - -
14 โรงแรม เซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล 2 2 - -
15 บริษัท พรสกุล ทัวร์ จำกัด 2 - - -
16 บริษัท เกิดไสว จำกัด 2 - - -
17 บริษัท ริโอไทย ทราเวล จำกัด 2 - - -
18 บริษัท เอสซี เดกเคอเรชั่น จำกัด (smilethailandtour) 2 - - -
19 บริษัท นานียา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แทรเวล จำกัด 1 - - -
20 บริษัท เตย ทัวร์ จำกัด 2 - - -
21 บริษัท เอ พลัส ทราเวิล จำกัด 2 2 - -
22 บริษัท พรสกุล ทัวร์ จำกัด 2 - - -
23 บริษัท แคนนา (ประเทศไทย) จำกัด 2 2 - -
24 บริษัท กู๊ดไทม์เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 2 - - -
25 บริษัท เบสท์ แฟมิลี่ ฮอลิเดย์ จำกัด 2 - - -
26 บริษัท สมศิริทัวร์ จำกัด - 1 - -
27 บริษัท พี.เค.เอส. เวิลด์ จำกัด - 2 - -
28 บริษัท ซาฟารีเวิล์ด จำกัด (มหาชน) - 1 - -
29 บริษัท เชียงใหม่ทัวร์ ออนไลน์ - - 2 -
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดราก้อน ซันสไมล์ - - 2 -
31 บริษัท D.O.I Tour - - 2 -
32 บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จำกัด - - 2 -
33 เอเชียทริปส์ - - 2 -
34 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดสตาร์ทราเวล - - 1 -
35 Le Meridien Chiang Rai Resort - 5 - -
36 137 Pillars House Chiang Mai - 2 - -
37 SENTIDO Gracelang khao lak Resort&Spa - 3 - -
38 ลานนาเทรด 3 - - -
39 Good star travel 2 - - -
40 แบมบูทัวร์ 3 - - -
41 บริษัท อาลีทัวร์ จำกัด 4 - - -
42 บริษัท ฮาน เชียงใหม่ จำกัด 1 - - -
43 ปานเทรด 3 - - -
44 Chai Machete Tour 4 - - -
45 บริษัท เอเอแฟร์ ทัวร์ 6 - - -
46 บริษัท เชียงรายทริป 4 - - -
47 บริษัท สุนทรี แอนด์ เฮ้าส์ 4 - - -
48 ทอฝันทัวร์ 1 - - -
49 บริษัท ศิริชัยทัวร์ (พะเยา) 3 - - -
50 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999 2 - - -
51 ซันนีทัวร์ 2 - - -
52 บริทัวร์ โคโคนัท ทัวร์ 2 - - -
53 โรงแรม ไฮ เชียงราย 3 - - -
54 โรงแรม แกรนด์วิสต้า เชียงราย 6 - - -
55 โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท 1 - - -
56 โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย 2 - - -
57 โรงแรม เวียงอินทร์ เชียงราย 3 - - -
58 โรงแรมเลอพัทธา เชียงราย 2 - - -
59 CVC PLACE 19 - - -
60 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 - - -
61 โรงแรมลักษวรรณ เชียงราย 4 - - -
62 โรงแรม Away Kanchanaburi Dhevamantra Resort & Spa 3 3 - -
63 โรงแรม Mida Kanchanaburi 2 2 - -
64 โรงแรม ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 3 - -
65 โรงแรม The 28 2 2 - -
66 โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน - 3 - -
67 Kanchanaburi Travel Center - 1 - -
68 บริษัท เจทราเวลเซอร์วิส กาญจนบุรี จำกัด - 2 - -
69 บริษัท อาร์เอสพี จัมโบ้ ทราเวล - 1 - -
70 Good Time Travel Service - 2 - -
71 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 8 - - -
72 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท 10 - - -
73 โรงแรมโชคเศรษฐีแลนด์อแนด์โฮเทล 4 - - -
74 โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล 4 - - -
75 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท 4 - - -
76 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ - 10 6 -
77 บริษัทอินเตอร์พลัส ทราเวล - 2 - -
78 บริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์คลับ - 2 - -
79 บริเอพลัส ทราเวล - 3 - -
80 บริษัทคอนเฟิร์มทราเวล แอนด์ ทัวร์ - 3 - -
81 โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา - 4 4 -
รวม 81 แห่ง 192 81 21 0
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด 150 - - -
2 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 100 - - -
3 บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 - - -
4 บริษัท ไวท์ไดมอนด์ จำกัด - - - -
5 บริษัท คริสตี้เจมส์ จำกัด 10 - - -
6 บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 - - -
7 บริษัท นาทาชา ครีเอชั่น จำกัด 20 - - -
8 บริษัท ชายนิ่งโกลด์ จำกัด 10 - - -
9 บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด 15 5 - -
10 บริษัท บิลเลี่ยน จำกัด - - - -
รวม 10 แห่ง 365 5 0 0
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด - 492 - -
2 บริษัท ชลัมเจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. จำกัด - 211 - -
3 บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส โอเปอเรชั้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด - 141 - -
4 บริษัท เวเธอร์ฟอร์ด เค เอส พี จำกัด - 84 - -
5 บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค์ จำกัด - 56 - -
6 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - 422 - -
7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - 40 - -
8 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด - 25 - -
9 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - 22 - -
10 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - 53 - -
11 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - 110 - -
12 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - 63 - -
13 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - 111 - -
14 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด - 89 - -
15 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - 333 - -
16 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด - 278 - -
17 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด - 56 - -
18 บริษัท วีนิไทย จำกัด มหาชน - 78 - -
19 บริษัท กรุงเทพ ซินเทติกส์ จำกัด - 100 - -
20 บริษัท เอ็ช.เอ็ม.ซี โปลีเมอร์ จำกัด - 66 - -
รวม 20 แห่ง 0 2830 0 0
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
3 บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด - 4 - -
2 บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - 8 - -
1 บริษัท ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด - 10 - -
4 บริษัท ไฟว์สตาร์ ออกโต้พาร์ท จำกัด - 2 - -
5 บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 2 - -
6 บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด - 2 - -
7 บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด - 4 - -
8 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด - 2 - -
9 บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์ เวิร์คส์ จํากัด - 4 - -
10 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด - 8 - -
11 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ปลวกแดง) - 8 - -
12 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบังโอโตบอดี้ เวิร์ค จำกัด (ศรีราชา) - 8 - -
13 บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด - 19 - -
14 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด - 6 - -
15 บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด - 6 - -
16 บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด - 6 - -
17 บริษัท ไทย นิฮอน ซีลส์ จํากัด - 6 - -
18 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) - 6 - -
19 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด - 6 - -
20 บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด - 4 - -
21 บริษัท ซีเอสพี. คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - 2 - -
22 บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด - 2 - -
23 บริษัท ฟอร์จูนครอส ไทยแลนด์ จำกัด - 6 - -
24 บริษัท ซีเอนไอ เอนจิเนียริ่ง จำกัด - 4 - -
25 บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - 2 - -
26 บริษัท ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - 4 - -
27 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) - 10 - -
28 บริษัท วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด - 8 - -
29 บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด - 10 - -
30 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - 10 - -
31 บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด - 6 - -
32 บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด - 2 - -
33 บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด - 2 - -
34 บริษัท ทีบีเค (ประเทศไทย) จำกัด - 3 - -
35 บริษัท คาเนมิทสึพูเลย์ จำกัด - 4 - -
36 บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด - 5 - -
37 บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด - 10 - -
38 บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - 1 - -
39 บริษัท อัล เมทัล จำกัด - 5 - -
40 บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - 5 - -
41 บริษัท พลาสติก ออมเนียม ออโต อิเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด - 5 - -
42 บริษัท ควาง อิล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด - 5 - -
43 บริษัท บิลเทคออโตโมทีพ จำกัด - 1 - -
44 บริษัท เทร็กไทยรุ่ง จำกัด - 2 - -
รวม 44 แห่ง 0 235 0 0
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัท รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด 5 6 - -
รวม 1 แห่ง 5 6 0 0
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) - 8 - -
2 บริษัท เทมพ์เทค จำกัด - 6 - -
3 บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด - 20 - -
4 บริษัท ไทยมงคล สลักภัณฑ์ จำกัด - 5 - -
รวม 4 แห่ง 0 39 0 0
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บ.โตโยต้า ทองรวยสีมา (จอหอ) - 10 - -
2 บ.ฮอนด้า เมืองงาม (จอหอ) - 10 - -
3 อู่ชาลี การาจ (อำเภอบัวลาย) - 10 - -
4 หจก. คิงค์ยนต์ (สำนักงานใหญ่) - 5 - -
5 บ.โตโยต้า ขอนแก่น (ชนบท) - 10 - -
6 บ.ซ.กรุ๊ป ฮอนดา ออโต้ โมบิจำกัด - 10 - -
5 บ.โตโยต้า ขอนแก่น 5 10 - -
4 อู่ช่างนิตย์ เซอร์วิส 3 7 - -
3 บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด - 2 - -
2 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 5 5 - -
1 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด (กทม.) - 3 - -
12 บ. โตโนต้านครศรีธรรมราช 5 5 - -
13 อู่จอมพิบูลย์การช่าง 5 5 - -
14 อู่สิทธิ์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4 5 - -
15 อู่ขนอมการาจ 3 5 - -
16 อู่สองพี่น้อง 2 2 - -
17 อู่ณรงค์เกียรติการาจ 1 2 - -
18 อู่เทพเซอร์วิส 2 3 - -
19 อู่ ช.กลการ 2 4 - -
20 บ. โตโยต้าตาปี 2 3 - -
21 บ. WSC เบนซ์ เซอร์วิสเซล 1 2 - -
22 บ. ฮอนด่า สสุ 2 3 - -
23 บ. โตโยต้าเมืองตรัง 1 3 - -
24 บ. ทรัพย์คาร์บอดี้เพ้นท์ 2 3 - -
25 หจก. อู่สกุลมอเตอร์ 2 4 - -
26 บ โตโยต้าเมืองตรัง ย่านตาขาว 2 3 - -
27 อู่กลางนรินทร์ตรังกลการ 1 2 - -
28 อู่นันท์เซอร์วิส 2 3 - -
29 บ. สุขสกุล เซอร์วิส - 1 - -
30 อู่ศรีเจริญ 2 2 - -
31 บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 333 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์) แขวงวัง - - - 5
32 บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 148. ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดน - - - 1
33 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (สาขาเสรีไทย) 888 หมู่ 12 ถนนเสรีไทย 34-36 (สุขาภิบาล 2) แขว - - - 4
34 บริษัท มาสด้า พระราม ๗ จำกัด 1530 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 - - - 6
35 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 4345 Bhiraj Tower at BITEC, แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 1026 - 54 - -
36 บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด 1136 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 - 15 - -
37 บริษัท ออโต้ โซน จำกัด หมู่ที่ 6 เลขที่ 4/2 ซอยสุขาภิบาล 12 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 2 - - - 7
38 อู่ชัยบริการ 7 - - -
39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลคาร์ 2 - - -
40 ร้าน ส.สหบริการ 3 - - -
41 ชัยเจริญอิเล็กทริกส์ 3 - - -
42 ฟิวส์ออโต้แอร์ 3 - - -
43 เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ 2 - - -
44 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด 5 - - -
รวม 44 แห่ง 79 211 0 23
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - 20 - -
2 บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM - 15 - -
3 บริษัท ทรานส์ ไทยเรลเวย์ จำกัด - 10 - -
รวม 3 แห่ง 0 45 0 0
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) - - - -
2 สายการบินนกแอร์ - - - -
3 สถาบันการบินพลเรือน - - - -
4 สมาคมเฟรนด์ ฟลายอิ้งคลับ - - - -
5 บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เวอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด - - - -
6 KLM ROYAL DUTCH Airlines - - - -
7 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด - - - -
8 กองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานี - - - -
9 ภูฏานแอร์ไลน์ - - - -
10 บริษัทไอเดียสกาย จำกัด - - - -
11 กองบินตำรวจ - - - -
12 บริษัท แอร์เอเชีย จำกัด - - - -
13 บริษัท เคส เอวิเอชั่น จำกัด - - - -
14 สายการบินเวียตเจต - - - -
15 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ - - - -
รวม 15 แห่ง 0 0 0 0
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
1 ไม่มี - - - -
รวม 1 แห่ง 0 0 0 0
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ สถานประกอบการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ระยะสั้น
- - - -
รวม 0 แห่ง 0 0 0 0