ลงทะเบียน

แสดงกลุ่มอาชีพสมัครใช้งานระบบ

ลำดับที่ ชื่อผู้สมัคร กลุ่มอาชีพ สถานะ
1 นางสาวเอมอร อุปชีวะ กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก success
2 นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน success
3 นางสาววันทนา พุ่มอำนวย กลุ่มหอการค้าภาคกลาง success
4 นายกมล เรียงไธสง กลุ่มอาชีพไฟฟ้า success
5 นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ success
6 นางสาวสุนิสา ขำเมือง กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว success
7 นางสาวเบญจรัตน์ ทับทิมใส กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ success
8 นายโกศล เลิศล้ำ กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง success
9 นายปิยะนันท์ รักการ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ success
10 ปภาวี จันทนพ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา success
11 นางธิชานันท์ อเวรา กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น success
12 นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์ กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ success
13 นางนฤมล เขตจัตุรัส กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ success
14 นางสาวณิภกร ศรีเกตุ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) success
15 นายนพรัตน์ ไทยถัด กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ success
16 นางสาวจำเนียร กะการดี กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ success
17 นางสาวอรวรรณ วุฒิเสน กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ success
18 นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง success
19 นายเกษตรสันต์ จันทรา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน success
20 นางสาวนพรัตน์ บุญทรัพย์ กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม success
21 นิภา แววศักดิ์ กลุ่มหอการค้าภาคใต้ success
22 นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์ กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร success
23 นางสาวสุปรีดา สังวาลย์ กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี success
24 นางสาวธาลินี หลวงไชย กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ success
25 นายอภิชาญ มูลละคร กลุ่มอาชีพพลังงาน success
26 นางสาวละมุล นากร กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก success
27 นางสาวพัตร์พิมล เสาวคนธ์ กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก success
28 ณปภัช อาแวกะจิ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน success
29 นางสาวโสภา เย็นสรง กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น success
30 นางลัดดา กุลชร กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ success
31 นางสาวรัตนากร คำเทียม กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี success
32 นายศุภชัย ราชผึ้ง กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ success
33 นางสาว พรรณิภา วิเศษดี กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ success
34 นางสาวเสาวภา นิลละออง กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ success
35 นางมัทนา แก้วอุดม กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) success
36 วุฒิชัย ปานเกษม กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ success
37 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ success
38 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร success
จำนวน 38 กลุ่มอาชีพ