กลุ่มอาชีพ เรียงตามผลการดำเนินงาน จากมากหาน้อย

ลำดับ กลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม ผลการดำเนินงาน ผลรวมข้อมูล
กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายกกิติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย นายกมล นาคะสุวรรณ
2562
230
กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร
2562
150
กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร
2561
2562
137
กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ตัวถังและสี (Body and Paint) นายวิทยา วิรารัตน์
2562
69
กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
2561
2562
56
กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอดิเทพ พิศาลบุตร์
2562
49
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นางสาววัลภา สถิรชวาล
2561
2562
39
กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายอนันต์ วรธิติพงศ์
2562
32
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน
2562
29
กลุ่มอาชีพพลังงาน พลังงาน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
2562
26
กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
2562
25
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นางพัชรา ตัณฑยรรยง
2562
21
กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี อาชีพพาณิชย์นาวี นายภูมินทร์ หะรินสุต
2562
21
กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร
2562
17
กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รถไฟความเร็วสูงและระบบราง นายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร
2561
2562
16
กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
2562
16
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ
2562
12
กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
2562
10
กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นายวราวุธ ทองเงิน
2561
2562
9
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2562
9
กลุ่มอาชีพไฟฟ้า รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม นายพฤฒิ เมาลานนท์
2562
7
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
2562
7
กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE)
2561
2562
7
กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ
2561
2562
6
กลุ่มหอการค้าภาคกลาง หอการค้าภาคกลาง ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์
2561
2562
5
กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก
2562
5
กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก
2562
4
กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสรจักร เกษมสุวรรณ
2561
2562
3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายสืบพงศ์ เกตุนุติ
2562
3
กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
2562
3
กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ
2562
3
กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2562
3
กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562
2
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562
2
กลุ่มหอการค้าภาคใต้
2562
2
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ นายพรเทพ วัชรอำนวย
2562
2
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้
2562
1
กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
2562
1