การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

แสดงข้อมูล การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 31 ก.ค. 62 พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่พบหน่วยงาน
2 2 ส.ค. 62 พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่พบหน่วยงาน
3 15 ส.ค. 62 พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่พบหน่วยงาน
4 23 ส.ค. 62 พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่พบหน่วยงาน
5 28 ส.ค. 62 พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ไม่พบหน่วยงาน
รวม 5 แห่ง
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 3 กันยายน 2561 ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบหน่วยงาน
รวม 1 แห่ง
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 27-30 สิงหาคม 2562 พัฒนาหลักสูตรแม่พิมพ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2 พฤษภาคม ถึง กันยายน พัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันไทย-เยอรมัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
สม.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สมอ.สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รวม 2 แห่ง
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 18-19 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระยะสั้นที่สอดคล้องกับมาตรมาตรฐานอาชีพ กลุ่มอาชีพข้าวและอาชีพโคนม ไม่พบหน่วยงาน
2 9 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพข้าวและกลุ่มอาชีพโคนม ไม่พบหน่วยงาน
3 19-20 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพข้าว ไม่พบหน่วยงาน
4 26-27 สิงหหาคม 2562 ประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพโคนม ไม่พบหน่วยงาน
5 2-3 กันยายน 2562 การประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนม ไม่พบหน่วยงาน
รวม 5 แห่ง
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ปีงบประมาณ 2562 การนำเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การออกแบบ 3 มิติ (Building information Modeling) เพื่อการเชื่อมโยงแบบจำลองสารสนเทศ มาเป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันกับเทคโนโลยีก่อสร้าง ไม่พบหน่วยงาน
รวม 1 แห่ง
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 7-23 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมง กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมง รุ่นที่1
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
2 4-13 กันยายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมง กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมง รุ่นที่ 2 (วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์) ไม่พบหน่วยงาน
3 ปีงบประมาณ 2562-2563 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เพื่อรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ (วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์) ไม่พบหน่วยงาน
4 ปีงบประมาณ 2562-2563 โครงการรับรองสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย) ไม่พบหน่วยงาน
รวม 4 แห่ง
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 10 มิถุนายน 2562 พัฒนาครูผู้สอน : หลักสูตรยกระดับครูผู้สอนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
ศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอสซีเอ็ม
2 2-5 กรกฎาคม 2562 บรรณาธิการหลักสูตร ปวส. ปี 2562 โดยหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีสาขางาน 5 สาขางาน (1) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (2) สาขางานการจัดการขนส่ง (3) สาขางานการจัดการคลังสินค้า (4) สาขางานตัวแทนออกของ (5) สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ไม่พบหน่วยงาน
รวม 2 แห่ง
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 25-26 พฤษาภาคม 2562 จัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ ไม่พบหน่วยงาน
2 20 สิงหาคม การจัดทำร่างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ ไม่พบหน่วยงาน
รวม 2 แห่ง
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 30 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม ระดับสามัญ
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ฟาอิสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รวม 1 แห่ง
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 หลักสูตรอาหารนานาชาติ จำนวน 2 ระดับ คือ 1) อาหารนานาชาติ (ฺBasic level) 2) อาหารนานาชาติ (ระดับกลาง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยพาณิชยการเชตพน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-เแจ่มใส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
รวม 1 แห่ง
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 30 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
รวม 1 แห่ง
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 11เดือน หลักสูตรโพลี่เมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
รวม 1 แห่ง
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 13 - 14 กรกฎาคม 2562 โครงารพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในแต่ละรายวิชาของแผนกวิชาการพิมพ์ในระดับ ปวช. (ระยะที่ 1)
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
รวม 1 แห่ง
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 กรกฎาคม 2561-กันยายน 2562 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่พบหน่วยงาน
รวม 1 แห่ง
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 30 ชม. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร อ.กรอ.อศ. กลุ่มตัวถังและสี (Body and Paint) โครงการ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ รุ่น 1/62 จำนวนครูฝึก 34 คน ระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน (13,14 และ 20,21 กันยายน 2562) สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องอบรม บริษัท 2499 อินเตอร์คาร์รีแพร์ จำกัด
บริษัท พี.ที. มอเตอร์ คาร์ จำกัด
บริษัท เอ็น.พี.บอดี้ ช้อป แอนด์ เพ้นติ้ง จำกัด
บริษัท ช. ธนบดี ออโต้ จำกัด
บริษัท วลัญช์ชัย ออโต้กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ปิยะ การาจ
บริษัท พัฒนกิจออโต้ฟิค
บริษัท บูรณะมอเตอร์คาร์
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี เจ คาร์คลีนิก
บริษัท นวมินทร์ การาจ จำกัด
รวม 1 แห่ง
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 1 เดือน การพัฒนาหลักสูตร สาชาวิชาช่างอากาศยาน ระดับ ปวส.2562
สถาบันการบินพลเรือน
2 1 ปี ส่งเสริมและยกระดับฐานสมรระนะวิชาชีพในหลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน ไม่พบหน่วยงาน
รวม 2 แห่ง
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 6 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง
รวม 1 แห่ง
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 1 วัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
รวม 1 แห่ง
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 25 - 27 กรกฎาคม 2562 พัฒนารายวิชาใหม่ในหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 1 แห่ง
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 20 – 23 สิงหาคม 2562 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” ไม่พบหน่วยงาน
รวม 1 แห่ง
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ วันที่ การพัฒนา หน่วยงาน
1 ไม่พบหน่วยงาน
รวม 0 แห่ง