การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การวิจัย

แสดงข้อมูล การวิจัย 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ กรกฎาคม - กันยายน 2561
คิดเป็นร้อยละ 73.33

ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม 1 หัวข้อ
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 คุณลักษณะแรงงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พฤษภาคม ๖๑ - สิงหาคม ๖๑
คิดเป็นร้อยละ 90.00

1. ควรจัดฝึกอบรมครูด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

2. การจัดการเรียนรู้ให้กับครูแม่พิมพ์

3. การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร

4. การแจ้งการฝึกอบรมต่างๆ ล่วงหน้าให้เหมาะสม

2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพ พฤษภาคม ๖๑ - สิงหาคม ๖๑
คิดเป็นร้อยละ 90.00

1. ควรจัดฝึกอบรมครูด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

2. การจัดการเรียนรู้ให้กับครูแม่พิมพ์

3. การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร

4. การแจ้งการฝึกอบรมต่างๆ ล่วงหน้าให้เหมาะสม

รวม 2 หัวข้อ
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 ความต้องการกำลังคนในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างตามความต้องการของสถานประกอบการสังกัดสำนักงานคณะกรรม กุมภาพันธ์ 2562 - กันยายน 2562
คิดเป็นร้อยละ 78.50

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

1.เป็นโครงการที่ดี

2.อยากให้มีแรงงานที่ทำงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น

3.บุคคลที่เป็นแรงงานหรือพนักงานต้องมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานรักในงานบริการ ทนต่อความกดดัน ในด้านต่างๆ

4.บริษัท โฮบฮับเป็นธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านการบริการลูกต้า มีทักษะด้านการเจรจา แนะนำสินค้า มีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ เช่น แผนกศูนย์บริการลูกค้าที่ต้องพบปะกับลูกค้าและคนที่มาติดต่อ โดยเฉพาะชาวต่างชาติบริษัทต้องการบุคลากรที่เก่งภาษาอังกฤษ และต้องการมาที่สุด ในด้านความมีคุณธรรม ด้านซื่อสัตย์สุจริต

5.อยากให้สถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษามาฝึกงานแบบนี้เรื่อยๆ

รวม 1 หัวข้อ
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพ 1 ปีงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 87.80

เสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

2 ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในกลุ่มอาชีพ 1 ปีงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ 88.00

ก่อนสำเร็จการศึกษา

รวม 2 หัวข้อ
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพปิโตรเคมี 30 วัน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
2 ผู้สำเร็จการศึกษา มีงานทำในกลุ่มอาชีพปิโตรเคมี 30 วัน
คิดเป็นร้อยละ 95.00
รวม 2 หัวข้อ
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 โครงการการกำหนดความต้องการกำลังคนกลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 พ.ค.-31 ส.ค. 2561
คิดเป็นร้อยละ 100.00

https://drive.google.com/drive/folders/1ICthqlcLwjzvY1lZvCtka2Iyg2n9ISd8?usp=sharing

2 การวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มอาชีพในกลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณ 16 พ.ค.-31 ส.ค. 2561
คิดเป็นร้อยละ 100.00

https://drive.google.com/drive/folders/1OAnN_2PA-y4yIoKjyvuMNLbY-Wv-cg8E?usp=sharing

3 การวิจัยความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อสถานประกอบการที่มีงานทำในกลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภ 16 พ.ค.-31 ส.ค. 2561
คิดเป็นร้อยละ 100.00

https://drive.google.com/drive/folders/1OAnN_2PA-y4yIoKjyvuMNLbY-Wv-cg8E?usp=sharing

รวม 3 หัวข้อ
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 โครงการความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาระบบขนส่งทางรางในการทำงาน 3 เดือน
คิดเป็นร้อยละ 80.00
รวม 1 หัวข้อ
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1 ไม่มี
คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม 1 หัวข้อ
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ หัวข้อการวิจัย ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ
1
คิดเป็นร้อยละ
รวม 0 หัวข้อ