การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

แสดงข้อมูล การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ
14-18 ส.ค. 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้เข้าร่วม 91 คน
รวม 1 รุ่น
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ในกลุ่มสาขาอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
2-5 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 1 รุ่น
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/การเขียนแผนการฝึกอาชีพ/การกำกับดูแลนักศึกษา/เทคนิคการสอนงาน/การประเมินผลการฝึกอาชีพ
20-22 มิถุนายน 2562
จ.สิงห์บุรี ผู้เข้าร่วม 5 คน
รวม 1 รุ่น
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2562
13-14 ก.ย.62 / 20-21 ก.ย.62
ณ ห้องประชุมศูนย์ประสารงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามันชั้น 2 ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 1 รุ่น
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
13-16 สิงหาคม 2562
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วม 36 คน
รวม 1 รุ่น
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง
21-23 สิงหาคม 2562
โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 75 คน
รวม 1 รุ่น
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ สาขาวิชาการโรงแรม
27-28 สิงหาคม 2562 และ 9-10 กันยายน 2562
โรงแรมเพิร์ล อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 1 รุ่น
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562
ห้องประชุม Emerald เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ผู้เข้าร่วม 48 คน
รวม 1 รุ่น
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร “ครูฝึกในสถานประกอบการระบบทวิภาคี”
30 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 25 คน
รวม 1 รุ่น
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมครูฝึกสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพค้าปลีก หลักสูตร 30 ชั่วโมง
4 วัน
9-10 และ 16-17 พฤษภาคม 2562 โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 37 คน
รวม 1 รุ่น
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 4 / จรรยาบรรณความเป็นครู การวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนเเบทวิภาคี การเขียนสมถรรนะการเรียนรู้
27-29 สิงหาคม 2562
โรงเเรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 44 คน
รวม 1 รุ่น
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 3 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 5 หน่วย
วันที่ 9 - 10 และ 23 - 24 กรกฎาคม 2562
ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ผู้เข้าร่วม 25 คน
2 2 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 5 หน่วย
วันที่ 1,3 เมษายน - 4 - 5 กรกฎาคม 2562
บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด ผู้เข้าร่วม 42 คน
3 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 5 หน่วย
วันที่ 1-2,4 เมษายน และ 3 กรกฎาคม 2562
บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั้่น จำกัด ผู้เข้าร่วม 37 คน
4 4 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 5 หน่วย
วันที่ 11 - 12 และ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ผู้เข้าร่วม 28 คน
รวม 4 รุ่น
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การเขียนแผนการฝึกอาชีพ
2 วัน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 2 คน
2 2 / “พื้นฐานว่าด้วยเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”
1 วัน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 1 คน
3 3 / การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1 วัน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 1 คน
4 4 / เทคนิคการสอนงาน
1 วัน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 1 คน
รวม 4 รุ่น
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18-19 กรกฎาคม 2562 และ 13-14 สิงหาคม 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ผู้เข้าร่วม 28 คน
รวม 1 รุ่น
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
18-21 กรกฎาคม 2562
อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วม 15 คน
รวม 1 รุ่น
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / หลักสูตรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ
21-22,28-29 สิงหาคม
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วม 43 คน
รวม 1 รุ่น
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / ร่างแนวปฏิบัติการกำกับดูแลนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3-4 สิงหาคม 2562
โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 30 คน
รวม 1 รุ่น
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพตัวถังและสี
13-14 , 19-20 กันยายน 2562
ห้องอบรม บริษัท ๒๔๙๙ อินเตอร์คาร์รีแพร์ จากัด ผู้เข้าร่วม 35 คน
รวม 1 รุ่น
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / 1.การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.ครูฝึกกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3.เทคนิคการประสานงานและติดต่อสื่อสาร 4.การเขียนแผนการฝึกอาชีพ 5.การกำกับ ดูแล นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6.เทคนิคการสอนงาน 7.การประเมินผลการฝึกอาชีพ
วันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2562 และ ในวันที่ 26 – 27
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 26 คน
รวม 1 รุ่น
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
วันที่ 10 – 15 กันยายน 2562
ณ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้เข้าร่วม 12 คน
รวม 1 รุ่น
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี ผู้เข้าร่วม 0 คน
รวม 1 รุ่น
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครู - อาจารย์ให้ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย
7 - 9 มิถุนายน 2562
คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 33 คน
รวม 1 รุ่น
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การเขียนโครงการและประเมินผลโครงการ
14 - 16 พฤษภาคม 2562
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วม 43 คน
2 1 / การปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อการนำเข้าและการส่งออก
3 – 4 สิงหาคม 2562
โรงแรมเมาท์เท่นบีชพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วม 53 คน
3 1 / เทคนิคการสอน
19 - 20 กันยายน 2562 และระหว่างวันที่ 25 – 26 กันย
โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 3 รุ่น
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น