การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูล การประชาสัมพันธ์ 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 14-18 ส.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 91
2 6-8 ส.ค. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 20
3 23-25 ส.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 37 40
4 18-20 ส.ค. 62 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 30 30
5 2-4 ส.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 30 16
6 18-20 ก.ค. 62 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 51
7 6-8 ส.ค. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 36
8 18-20 ส.ค. 62 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 44
9 2-4 ส.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 50
10 2-4 ส.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 40
11 19-21 ก.ค. 62 บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 40 45
รวม 11 รายการ
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 กรกฎาคม - กันยายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อปรับภาพลักษณ์ของกลุ่มอาชี 0 0
รวม 1 รายการ
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 ต.ค. 61-พ.ค.62 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ แนะแนวการศึกษาและการแจกแผ่นพับ 60 57
รวม 1 รายการ
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 29-1 กันยายน 2562 IMPACT Muang Thong Thani และวิทยาลัยที่เปิดการสอนวิชาช่างก่อ 1. จัดนิทรรศการการแสดงผลงานของ 1000 2000
รวม 1 รายการ
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 6-7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี การจัดนิทรรศการ 150 188
2 1 วัน (28 มิถุนายน 2562) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ การจัดนิทรรศการ 50 120
รวม 2 รายการ
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 256 โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่น ๆ ที่เปิดสอนกา กิจกรรมแนะแนว เผยแพร่วารสาร ปร 0 0
2 ตลอดปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู 0 0
รวม 2 รายการ
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 1 ปีงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ 3 3
2 1 ปีงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กระเป๋า กอร.อศ.กลุ่มอาชีพเทคโ 300 300
รวม 2 รายการ
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 วันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องรอยัลเจมส์ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลาย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื 50 51
รวม 1 รายการ
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 0 0
2 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0
4 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 0
รวม 4 รายการ
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมและการ่วมเสวนา 290 350
2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประชุมและการร่วมเสวนา 270 330
3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา การประชุมและการร่วมเสวนา 250 300
4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การประชุมและการ่วมเสวนา 300 320
รวม 4 รายการ
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดนิทรรศการออกบูธโชว์ผลงาน 300 10
2 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดนิทรรศการโชว์ผลงาน 200 10
3 21-22 กรกฎาคม 2562 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ออกบูธโชว์ผลงานเปิดบ้าน EEC 350 10
4 11 กรกฎาคม 2562 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง จัดนิทรรศการ ร่วมงาน Gas&Oil 200 5
รวม 4 รายการ
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 1 ปีงบประมาณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ แผ่นพับ และ วีดีทัศน์ 300 280
รวม 1 รายการ
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 วันที่ 25 – 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศแ 300 500
รวม 1 รายการ
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 มิถุนายน-กรกฏาคม แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ชุดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์กา 2000 0
2 มิถุนายน-กรกฏาคม แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จัดทำสมุดพิมพ์เขียนเพื่อประชาส 2000 0
3 มิถุนายน-กรกฏาคม แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การเ 2000 0
รวม 3 รายการ
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคห ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถานศึก 50 88
2 9 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคส ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถานศึก 50 1
3 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคส ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถานศึก 50 63
4 10 มิถุนายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคช ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงสถานศึก 50 47
รวม 4 รายการ
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 มีนาคม - กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ เรื่อ 500 557
2 ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษ 50 26
รวม 2 รายการ
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ร่วมจัดนิทรรศการงาน E-SAN Indu 500 300
2 13 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอา 200 180
รวม 2 รายการ
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) นิทรรศการ 100 200
2 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นิทรรศการ 50 100
3 ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2 ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ 100 200
4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 256 ห้องบริเวณด้านข้างห้องประชุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธาน นิทรรศการ 100 150
รวม 4 รายการ
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 12 เดือน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ,วิทยาลัยเทคนิคถลาง,วิทยาลัยเทค จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คลิบวิด 500 500
2 วิทยาลัยเทคนิคถลาง,วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ,วิทยาลัยเทคนิคดอนเมื 0 0
รวม 2 รายการ
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook และ Line 0 0
รวม 1 รายการ
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 ตุลาคม 2561-กันยายน2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศ แผ่นพับ/ใบปลิว/วารสารเผยแพร่ทา 100 100
รวม 1 รายการ
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ รูปแบบประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลที่ได้
1
รวม 0 รายการ