การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การพัฒนาครูในสถานศึกษา

แสดงข้อมูล การพัฒนาครูในสถานศึกษา 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การเขียนโปรแกรม web application
2-4 ส.ค.2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้เข้าร่วม 16 คน
2 1 / ระบบปฏิบัติการ ios บน Apple
18-20 ส.ค. 2562
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้เข้าร่วม 30 คน
3 1 / การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
23-25 ส.ค. 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้เข้าร่วม 37 คน
4 1 / การเขียน Graphic และ Animation
6-8 ก.ย.2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 20 คน
5 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล
18-20 ก.ค. 2562
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 51 คน
6 1 / โครงการสร้างบทเรียนเพื่อการศึกษาออนไลน์ (e-learning)
24 ส.ค. 62
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 27 คน
7 1 / การทำ Script และ Storyboard สำหรับครูผู้สอนกลุ่มวิชา สังคมศึกษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.
14 ก.ย. 62
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ผู้เข้าร่วม 31 คน
รวม 7 รุ่น
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาสมรรถนะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรี ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น รุ่นที่ 1
22-26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 15 คน
2 2 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาสมรรถนะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรี ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น รุ่นที่ 2
29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 14 คน
3 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับครูสาขาวิชา ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
12 - 16 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 20 คน
4 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อสูทสตรีและเสื้อซาฟารี ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
4 - 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 9 คน
รวม 4 รุ่น
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การสร้างชิ้นส่วนและประกอบเครื่องกัด mini cnc
กรกฎาคม - สิงหาคม
บริษัท พันธ์มณี ผู้เข้าร่วม 10 คน
2 2 / ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
เมษายน - พฤษภาคม 2562
บริษัทซีซีออโตพาร์ท ผู้เข้าร่วม 2 คน
3 3 / ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ การผลิตแม่พิมพ์โลหะ
17 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562
บริษัท ไทย ออ โต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ผู้เข้าร่วม 2 คน
รวม 3 รุ่น
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
18 เมษายน 2562 - 8 พฤษาคม 2562
1.บริษัทมีนบุรี รับสร้างบ้าน 2.บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) 3.บริษัทฐาปนินทร์ จำกัด 4.บริษัทไซมิส แอสเสท จำกัด ผู้เข้าร่วม 19 คน
2 2 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการก่อสร้างสำหรับครูประจำการ และครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
23-25 สิงหาคม 2562
ห้องประชุมคมชัย โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 45 คน
รวม 2 รุ่น
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูสาขาไฟฟ้าของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพไฟฟ้า
19-21 สิงหาคม 2562
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วม 19 คน
รวม 1 รุ่น
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษคนเรือสำหรับครูผู้สอน
6-8 กันยายน 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 20 คน
2 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอน (Training course for instructors, IMO model course 6.09)
มิถุนายน - กันยายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ผู้เข้าร่วม 12 คน
รวม 2 รุ่น
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / ยกระดับครูผู้สอนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล
วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
โรงแรม เลอ ปาร์ค วังนาง จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 60 คน
รวม 1 รุ่น
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์
16-20 กันยายน 2562
โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ผู้เข้าร่วม 75 คน
2 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์
16-20 กันยายน 2562
โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ผู้เข้าร่วม 75 คน
รวม 2 รุ่น
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 20 คน
2 2 / โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2562
ห้องประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 60 คน
3 3 / โครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยบริหารและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ผู้เข้าร่วม 25 คน
4 4 / โครงการพัฒนาศักยภาพของครูประจำการ สาขาวิชาการโรงแรม
ระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 40 คน
5 5 / โครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านภาษาต่างประเทศ (ประเทศจีน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผู้เข้าร่วม 40 คน
6 2 / โครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว
19-21 กรกรฎาคม 2562
โรงแรมวาสนา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม 25 คน
รวม 6 รุ่น
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
13-16 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลากรบุคคลด้านพลังงาน จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 24 คน
รวม 1 รุ่น
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพค้าปลีก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านภูมิทัศน์ค้าปลีก 4.0 (Retail Landscape Transformation 4.0)”
3 วัน (วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562)
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 35 คน
รวม 1 รุ่น
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 3 / อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่เเละเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
27-31 สิงหาคม 2562
1.บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จำกัด 2.บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด 3.บริษัทไทยซูซูกิ มอเตอร์จำกัด 4.บริษัท คาวาซากิมอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5.โรงเเรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 48 คน
รวม 1 รุ่น
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ด้านภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา (อาหารนานาชาติ)
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เข้าร่วม 29 คน
2 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร
วันที่ 17 - 21 เมษายน 2562
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วม 21 คน
3 2 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร
วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ทนา เพร็ช จำกัด ในเครือบริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด ผู้เข้าร่วม 11 คน
รวม 3 รุ่น
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอบรมปิโตรเคมี อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
5-8 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 20 คน
2 2 / การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงหลักสูตรสมรรถนะกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและจัดทำ E-Learning อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพปิโตเลียม ปิโตรเคมี
21-23 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 20 คน
3 1 / โครงการอบรมปฏิบัติการ Fabrication Laboratory
14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 20 คน
รวม 3 รุ่น
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ สถานประกอบการในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA) ผู้เข้าร่วม 22 คน
2 2 / อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 44 คน
3 3 / อบรมครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ในรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาจากสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24-27 สิงหาคม 2562
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วม 47 คน
4 4 / อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Automation สำหรับครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขางาน Polymechanics and Automation
4-6 กันยายน 2562
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ผู้เข้าร่วม 29 คน
รวม 4 รุ่น
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมครูนิเทศในสถานประกอบการ
12-14 กันยายน 2562
โรงแรมเจพาร์ค จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วม 24 คน
รวม 1 รุ่น
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมเรื่องต้นฉบับการพิมพ์สกรีนและศึกษาดูงานที่บริษัทอันดามัน ซิลค์สกรีน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
20 กรกฎาคม 2562
บริษัทอันดามัน ซิลค์สกรีน แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เข้าร่วม 10 คน
2 2 / อบรมเรื่องบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
21 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผู้เข้าร่วม 10 คน
3 3 / ศึกษาดูงาน ณ บริษัทศิริวัฒนาอิเตอร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วน เยื่อไผ่ พริ้นติ้ง
27 กรกฎาคม 2562
บริษัทศิริวัฒนาอิเตอร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วน เยื่อไผ่ พริ้นติ้ง ผู้เข้าร่วม 10 คน
รวม 3 รุ่น
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลงานโลหะ
5-7 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 1 รุ่น
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน
20-22 กันยายน 2562
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 39 คน
รวม 1 รุ่น
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / 1.อุตสาหกรรมไมซ์กับการเชื่อมโยงด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรฐกิจและสร้างงานในภูมิภาค 2.โครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลกับสถาบันการอาชีวศึกษา และเครือการการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.แนวทางการการศึกษา การจัดประชุมและนิทรรศการ 4.แนวโน้มและความเป็นไปได้ใ
7 สิงหาคม 2562
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ผู้เข้าร่วม 70 คน
รวม 1 รุ่น
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งทางราง
22 - 26 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ผู้เข้าร่วม 15 คน
2 2 / โครงการอบรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและการขนส่งทางราง
29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ผู้เข้าร่วม 15 คน
รวม 2 รุ่น
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / อบรมและฝึกปฏิบัติครูประจำการใน หลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Power plant Practical ”
วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2562
ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 12 คน
รวม 1 รุ่น
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup)
6 สิงหาคม 2562
ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 7 คน
รวม 1 รุ่น
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / Active Learning
31 สิงหาคม 2562
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ผู้เข้าร่วม 24 คน
รวม 1 รุ่น
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง
ระว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562
คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 27 คน
รวม 1 รุ่น
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น