การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   การพัฒนาครูในสถานศึกษา

แสดงข้อมูล การพัฒนาผู้เรียน 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
19-21 ก.ค. 2562
บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด ผู้เข้าร่วม 45 คน
2 1 / การทำตลาดออนไลน์
2-4 ส.ค.2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้เข้าร่วม 40 คน
3 1 / กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
2-4 ส.ค.2562
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ผู้เข้าร่วม 50 คน
4 1 / การเขียน Mobile Application Develoment
18-20 ส.ค. 2562
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ผู้เข้าร่วม 44 คน
5 1 / การทำภาพกราฟิกและแอนิเมชั่น
6-7 ก.ย. 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 36 คน
รวม 5 รุ่น
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
5-7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 63 คน
2 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรีในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น รุ่นที่ 1
22-26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 5 คน
3 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการสร้างแบบและตัดเย็บชุดราตรีในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น รุ่นที่ 2
29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 6 คน
4 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบตัดเย็บเสื้อสูทสตรีและเสื้อซาฟารี ในกลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
4-22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 11 คน
รวม 4 รุ่น
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรมาตรฐาน
28-30 สิงหาคม 2562
โรงแรมอู่ทอง ผู้เข้าร่วม 43 คน
2 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาชีพแม่พิมพ์
28-30 สิงหาคม 2562
โรงแรมคุ้มสุพรรณและวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 22 คน
3 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานแม่พิมพ์
28-30 สิงหาคม 2562
โรงแรมคุ้มสุพรรณ ผู้เข้าร่วม 14 คน
4 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาชีพกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์
28-30 สิงหาคม 2562
โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 40 คน
5 1 / อบรมเขียนแผนอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่่องการฉีดพลาสติก
เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 32 คน
6 1 / โครงการศึกษาดูงาน สาขาแม่พิมพ์โลหะ
21-22 มิถุนายน 2562
บริษัท ที เค ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 40 คน
7 1 / การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน กรอ.อศ. แม่พิมพ์
28-30 ส.ค. 62
โรงแรมคุ้มสุพรรณ ผู้เข้าร่วม 15 คน
8 1 / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาชีพแม่พิมพ์
28-30 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ผู้เข้าร่วม 12 คน
9 1 / กำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตร การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้โปรแกรม VISI
20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 256ๅ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 20 คน
รวม 9 รุ่น
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2
10-15 มิถุนายน 2562
โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 58 คน
2 2 / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2
24-28 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยการอาชีวศึกาาปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 59 คน
3 3 / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2
5-9 สิงหาคม 2562
โรงแรมธนินทร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 60 คน
4 4 / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2
19-23 สิงหาคม 2562
โรงแรมศิรินาถ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 60 คน
รวม 4 รุ่น
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการเตรียมความพร้อมผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการสื่อสารภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า)
19-21 กรกฎาคม 2562
โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ ผู้เข้าร่วม 31 คน
2 2 / โครงการเตรียมความพร้อมผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการสื่อสารภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร)
2.- 4 สิงหาคม 2562
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วม 27 คน
รวม 2 รุ่น
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010
2 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ผู้เข้าร่วม 32 คน
2 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)
3 – 8 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วม 20 คน
3 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010
3-14 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ผู้เข้าร่วม 24 คน
4 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษา ตามอนุสัญญา SCTW 2010
มีนาคม-กันยายน 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ผู้เข้าร่วม 20 คน
5 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010
มิถุนายน - กันยายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ผู้เข้าร่วม 26 คน
6 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาตามอนุสัญญา STCW 2010
22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ณ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ผู้เข้าร่วม 14 คน
7 1 / โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือให้กับนักศึกษาและครูผู้สอน
เมษายน - กันยายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี จังหวัด สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 38 คน
รวม 7 รุ่น
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการสร้างนักเทคโนโลยี กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1/2562
สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ผู้เข้าร่วม 1500 คน
รวม 1 รุ่น
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาพื้นฐานความรู้สำหรับผู้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์
9 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ผู้เข้าร่วม 302 คน
รวม 1 รุ่น
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ผู้เข้าร่วม 40 คน
2 2 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ ชุมชนบ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วม 40 คน
3 3 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และ อำเภอสังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 46 คน
4 1 / โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทักษะด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
26 - 27 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ผู้เข้าร่วม 20 คน
รวม 4 รุ่น
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะและประสบการณ์ผู้เรียนกลุ่มอาชีพค้าปลีก
29-31 สิงหาคม 2562
โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 75 คน
รวม 1 รุ่น
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ สมรรถนะผู้เรียนสาขาอาหารและโภชนาการบริการสู่มืออาชีพ
วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วม 27 คน
รวม 1 รุ่น
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Meditation)
20-29 เมษายน 2562
วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เข้าร่วม 107 คน
2 2 / อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Micro Worlds
22-24 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 54 คน
3 3 / อบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย LEGO-Logo
27-29 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 54 คน
4 4 / อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)
26-27 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 54 คน
5 5 / ส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ
8 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 54 คน
6 6 / เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
8 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้เข้าร่วม 53 คน
7 7 / อบรมดับเพลิงเบื้องต้น (Fire Fighting)
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ผู้เข้าร่วม 54 คน
8 8 / โครงการฝึกอบรม Fabrication Lab
4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้เข้าร่วม 20 คน
รวม 8 รุ่น
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / ฝึกทักษะอาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
4 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ผู้เข้าร่วม 95 คน
2 2 / ฝึกทักษะอาชีพผู้เรียนในสถานประกอบการ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
22 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ผู้เข้าร่วม 107 คน
รวม 2 รุ่น
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / เรื่อง Digital pre press (Imposition Technology)
17 - 18 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และ บริษัท ทีจี แอนด์ พี เกตุระหงษ์ จำกัด ผู้เข้าร่วม 40 คน
2 2 / เรื่อง Electronnic media
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผู้เข้าร่วม 40 คน
3 3 / เรื่อง Digital pre press (Plate Making, Digital Proof, Quality Control)
8 และ 14 กันยายน 2562
บริษัท โฟร์คัลเลอร์ เพลท แอนด์ พริ้น จำกัด และ บริษัท ทีจี แอนด์ พี เกตุระหงษ์ จำกัด ผู้เข้าร่วม 40 คน
รวม 3 รุ่น
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานสีรถยนต์และทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ของ อ.กรอ.อศ. ตัวถังและสี ปีการศึกษา 2562
14-16 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้เข้าร่วม 26 คน
รวม 1 รุ่น
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาพื้นฐานความรู้ และเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
29-30 สิงหาคม 2562
บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วม 10 คน
รวม 1 รุ่น
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อสอบ Toeic
2 เดือน
สถานศึกษาที่เปิดสอนช่างอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ผู้เข้าร่วม 180 คน
รวม 1 รุ่น
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร
ุ6 สิงหาคม 2562
โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 46 คน
รวม 1 รุ่น
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 1 / โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ สู่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
8-9มิถุนายน 2562
ไร่ศรีวรรณ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 200 คน
รวม 1 รุ่น
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
ลำดับที่ รุ่นที่ / หัวข้อ สถานที่ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมการพัฒนา แสดงชื่อ | ไม่แสดง
1 /
ผู้เข้าร่วม คน
รวม 0 รุ่น