ข้อมูลกลุ่มอาชีพทั้งหมด

ลำดับ ประเภท ประธานกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม สถานที่ตั้ง
กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายกกิติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย นายกมล นาคะสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นางพัชรา ตัณฑยรรยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
กลุ่มอาชีพไฟฟ้า รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม นายพฤฒิ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี อาชีพพาณิชย์นาวี นายภูมินทร์ หะรินสุต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นางสาววัลภา สถิรชวาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นายวราวุธ ทองเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กลุ่มอาชีพพลังงาน พลังงาน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอดิเทพ พิศาลบุตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ตัวถังและสี (Body and Paint) นายวิทยา วิรารัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รถไฟความเร็วสูงและระบบราง นายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสรจักร เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
กลุ่มหอการค้าภาคกลาง หอการค้าภาคกลาง ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
กลุ่มหอการค้าภาคใต้ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด