แสดงกลุ่มอาชีพลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน กลุ่มอาชีพ ประธานกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม ผลการดำเนินงาน
นายกมล เรียงไธสง กลุ่มอาชีพไฟฟ้า รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม นายพฤฒิ เมาลานนท์
2562
นางสาวเอมอร อุปชีวะ กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก
2562
นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นางสาววัลภา สถิรชวาล
2561
2562
นางสาววันทนา พุ่มอำนวย กลุ่มหอการค้าภาคกลาง หอการค้าภาคกลาง ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์
2561
2562
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสรจักร เกษมสุวรรณ
2561
2562
นางสาวสุนิสา ขำเมือง กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร
2561
2562
นางสาวเบญจรัตน์ ทับทิมใส กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
2562
นายโกศล เลิศล้ำ กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รถไฟความเร็วสูงและระบบราง นายประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร
2561
2562
นายปิยะนันท์ รักการ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นายวราวุธ ทองเงิน
2561
2562
ปภาวี จันทนพ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายสืบพงศ์ เกตุนุติ
2562
นางธิชานันท์ อเวรา กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
2562
นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์ กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
2561
2562
นางนฤมล เขตจัตุรัส กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ
2561
2562
นางสาวณิภกร ศรีเกตุ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ตัวถังและสี (Body and Paint) นายวิทยา วิรารัตน์
2562
นายนพรัตน์ ไทยถัด กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้
2562
นางสาวจำเนียร กะการดี กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562
นางสาวอรวรรณ วุฒิเสน กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2562
นางกนกนันท์ คล้ายเพ็ญ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นางพัชรา ตัณฑยรรยง
2562
นายเกษตรสันต์ จันทรา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร
2562
นางสาวนพรัตน์ บุญทรัพย์ กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
2562
นิภา แววศักดิ์ กลุ่มหอการค้าภาคใต้
2562
นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์ กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร
2562
นางสาวสุปรีดา สังวาลย์ กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี อาชีพพาณิชย์นาวี นายภูมินทร์ หะรินสุต
2562
นางสาวธาลินี หลวงไชย กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ
2562
นายอภิชาญ มูลละคร กลุ่มอาชีพพลังงาน พลังงาน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง
2562
นางสาวละมุล นากร กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
2562
นางสาวพัตร์พิมล เสาวคนธ์ กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก
2562
ณปภัช อาแวกะจิ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน
2562
นางสาวโสภา เย็นสรง กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
2562
นางลัดดา กุลชร กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายอนันต์ วรธิติพงศ์
2562
นางสาวรัตนากร คำเทียม กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอดิเทพ พิศาลบุตร์
2562
นายศุภชัย ราชผึ้ง กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ นายพรเทพ วัชรอำนวย
2562
นางสาว พรรณิภา วิเศษดี กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายกกิติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย นายกมล นาคะสุวรรณ
2562
นางสาวเสาวภา นิลละออง กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ
2562
นางมัทนา แก้วอุดม กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE)
2561
2562
วุฒิชัย ปานเกษม กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
2562
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2562
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
2562