การดำเนินงาน อ.กรอ.อศ.   รายงานการประชุม

แสดงข้อมูล รายงานการประชุม 2562

1 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ นายสมพงษ์ พนมชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
1 : 2019-05-28 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วาระการประชุม 1-2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2562
2 : 2019-07-25 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุมครั้งที่ 2
วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562
3 : 2019-09-19 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 3
2 กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
1 : 2019-08-14 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2562
2 : 2019-09-19 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2562
3 กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
3 : 2562-09-11 โรงแรมดิเอมารัล รัชดา
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่1
2 : 2562-04-10 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่2
3 : 2562-07-18 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
4 : 2562-01-15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 15 มกราคม 2562
5 : 2562-02-14 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
6 : 2562-03-13 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
7 : 2562-04-10 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
8 : 2562-04-17 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีสร้างแม่พิมพ์ครูผู้สอนสาขาแม่พิมพ์ 17-18 เมย 62
9 : 2562-04-19 สถานประกอบการ ไม่พบไฟล์เอกสาร
10 : 2562-06-07 คุ้มพญาซอรีสอร์ท
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 55 วันที่ 7-9 มิย 2562
11 : 2562-06-19 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
12 : 2562-06-25 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
13 : 2562-07-11 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
14 : 2562-07-18 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
15 : 2562-08-07 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
16 : 2562-08-08 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
17 : 2562-08-14 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ไม่พบไฟล์เอกสาร
18 : 2562-08-16 โรงแรมลพบุรี อินส์ ไม่พบไฟล์เอกสาร
19 : 2562-08-24 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ไม่พบไฟล์เอกสาร
20 : 2562-08-28 โรงเเรมคุ้มสุพรรณ และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
4-โครงการสัมนาทิศทางการจัดการสอนสาขาแม่พิมพ์ของ อ กรอ อศ กลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 28-30 สค 62
4 กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
1 : 2562-06-22 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุมครั้งที่1
5 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
1 : 2019-03-19 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถ
รายงานประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้
2 : 2019-07-11 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรร
รายงานประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 2
3 : 2562-09-24 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรร
รายงานประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 3
6 กลุ่มอาชีพไฟฟ้า นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
1 : 2019-06-26 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถ
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ ครั้งที่1/2562
2 : 2019-07-25 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถ
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ ครั้งที่ 2/2562
3 : 2019-08-12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าน้ำพอง จังหว ไม่พบไฟล์เอกสาร
4 : 2019-08-18 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถ ไม่พบไฟล์เอกสาร
5 : 2019-09-13 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถ
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ ครั้งที่ 3/2562
7 กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
1 : 2019-02-26 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
รายงานประชุมครั้งที่1
2 : 2019-04-23 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานประชุมครั้งที่2
3 : 2019-06-21 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
รายงานการประชุมครั้งที่3
4 : 2562-08-04 ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระ
รายงานประชุมครั้งที่4
5 : 2562-09-20 ห้องประชุม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
รายงานการประชุมครั้งที่ 5
8 กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
1 : 2019-06-07 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุม.pdf
9 กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
1 : 2562-03-19 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เอกสารประกอบการประชุม 1/2562
10 กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว นายสุนทร พลรงค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
1 : 2562-04-23 ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2562
11 กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1 : 2562-07-26 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมเดอะโรยัลเจมส์กอล์ฟ รีสอร์ท
ไฟล์รายงานสรุปผลการประชุมครั้งที่1
รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ1.2562
วาระการประชุม
2 : 2562-09-03 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมเดอะโรยัลเจมส์กอล์ฟ รีสอร์
ไฟล์รายงานสรุปผลการประชุมครั้งที่2
12 กลุ่มอาชีพพลังงาน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
1 : 2019-01-18 ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการวิทยาลัย ไม่พบไฟล์เอกสาร
2 : 2019-06-13 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไม่พบไฟล์เอกสาร
3 : 2019-09-05 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไม่พบไฟล์เอกสาร
13 กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
1 : 2019-07-09 โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร ไม่พบไฟล์เอกสาร
14 กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
1 : 2019-03-22 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1-2562
15 กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
1 : 0000-00-00 ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกั
รายงานการประชุม
2 : 0000-00-00 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
3 : 0000-00-00 ห้องประชุม บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3
4 : 0000-00-00 ห้องประชุมบุษบงกช A โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กร ไม่พบไฟล์เอกสาร
16 กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี นายสิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
1 : 2019-06-10 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ สำนัก
แบบรายงานการประชุมครั้งที่ 1
17 กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
2 : 2019-02-01 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. 1-62
3 : 2019-04-19 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. 2-62
4 : 2019-06-14 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. 3-62
1 : 2018-11-09 วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 1
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. 6-61
5 : 2019-08-16 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. 4-62
6 : 2562-08-10 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อสนับสนุนการทำงานของ อ.กรอ.อศ.
7 : 2562-08-16 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อสนับสนุนการทำงานของ อ.กรอ.อศ.
18 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก นางสาวอินดา แตงอ่อน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
1 : 2019-02-22 สถาบันพลาสติก
รายงานการประชุมครั้งที่ 1
2 : 2019-03-27 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ชั้น 4 แมกโน
รายงานการประชุมครั้งที่ 2
3 : 2019-05-08 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทร
รายงานการประชุมครั้งที่ 3
4 : 2019-06-27 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
รายงานการประชุมครั้งที่ 4
5 : 2019-07-12 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมครั้งที่ 5
6 : 2562-08-26 วิทยาลัยเทคปทุมธานี
รายงานการประชุมครั้งที่ 6
19 กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
1 : 2019-06-10 ห้องประชุมชั้น 3 ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศ
รายงานการประชุม
20 กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1 : 2019-07-12 ห้องประชุม 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
รายงานการประชุม ครั้ง ที่1/2562
2 : 2019-09-11 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ไม่พบไฟล์เอกสาร
21 กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด
1 : 2562-06-19 ห้อง 6101 แผนกวิขาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
2 : 2562-08-07 ห้อง 6202 แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
3 : 2562-09-06 ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
22 กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ นายอดุลชัย โคตะวีระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
1 : 2562-08-01 ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างส
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ)
2 : 2019-01-07 ณ ห้องประชุม Gs 1-Room 3 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งป
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ณ สภาอุตสาหกรรม
23 กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
1 : 2019-03-01 สำนักพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี คร
2 : 2562-05-09 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 2 / 2562
3 : 2019-07-01 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 3 / 2562
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 3 / 2562
4 : 2019-08-14 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 4 / 2562
5 : 2019-09-19 โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 5 / 2562
รายงานการประชุม อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี ครั้ง 5 / 2562
24 กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1 : 2562-05-14 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
001รายงานการประชุมครั้งที่1_62
25 กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ว่าที่ ร.ต.จรรยา พาบุ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1 : 2562-01-22 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุม1-2562
2 : 2562-05-23 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุม2-2562
3 : 2562-08-14 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-2562
4 : 2562-09-23 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2562
26 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
1 : 2019-04-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 1
2 : 2019-09-11 ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
27 กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
1 : 2019-06-18 ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2562
2 : 2562-09-01 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันที่ 1-4 สิงหาคม 2562
3 : 2562-09-25 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 25-30 สิงหาคม 2562
28 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
1 : 2562-06-30 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่
รางานผลการประชุมครั้งที่ 1
29 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช สมศรีโย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)
1 : 2562-03-10 จ.อุบลราชธานี
ประชุมครั้งที่ 1 2562 วันที่31 สิงหาคม 2562 ณ. จังหวัดอุบลราชธานี
2 : 2562-02-09 โรงแรมมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
30 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ -
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)
1 : 2562-05-09 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ
รายงานการประชุม กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้
31 กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ นายบุญเลิศ สัสสี
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
1 : 2019-06-25 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภ
การประชุมครั้งที่1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
2 : 2019-09-17 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภ
รายงานการประชุมครั้งที่2/2562
32 กลุ่มหอการค้าภาคกลาง นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
1 : 2019-03-14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/62
2 : 2019-08-06 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/62
33 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
1 : 2562-01-08 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน ไม่พบไฟล์เอกสาร
34 กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
1 : 2019-07-30 โรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุ
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562
2 : 2019-08-30 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็
แบบรายงานการประชุม อ.กรอ.อศ.กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562
35 กลุ่มหอการค้าภาคใต้ นายณัฐพศุฒม์ ภัทธิราสินสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
1 : 2562-06-21 ภูดาหลาเรสซิเด้นเซส จังหวัดกระบี่ ไม่พบไฟล์เอกสาร
2 : 2019-07-26 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่พบไฟล์เอกสาร
36 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา -
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1 : 2562-03-07 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1
2 : 2562-07-08 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2
3 : 2563-07-29 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายงานการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3
แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับสถานศึกษา
แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับสถานประกอบการ
แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำหรับผู้เรียน
สรุปการจัดทำแบบสอบถาม
37 กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ นายสมยศ ตรีเพ็ชร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
1 : 2019-08-29 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สรุปสาระการประชุมครั้งที่ 1
2 : 2019-09-19 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหา
สรุปวาระการประชุม ครั้งที่ 2
38 กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด
1 : 2019-09-09 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รายงานการประชุม